روش چیدمان نشیمن ها و پذیرایی

نشیمن های امروزی فضاهای چند منظوره بوده و در واقع، عمومی ترین محلی هستند که در آنها از میهمانان پذیرایی می کنیم و همچنین فضایی خصوصی هستند که در آن ها می توانیم دراز کشیده و استراحت کنیم و یا به تماشای تلویزیون، حرف زدن و یا مطالعه بپردازیم. آنچه که برای نشیمن جدای از نوع استفاده ای که می کنیم اهمیت دارد راحت بودن آن است. سعی کنید تلویزیون را در جایی بگذارید که کمتر مورد توجه قرار گیرد وگرنه توجه شما را جلب کرده و بیش از حد سرگرم آن خواهید شد.

روش چیدمان نشیمن ها و پذیرایینشیمن جایی است که باید مجموعه آثار هنری و عتیقه های خود را در آن به نمایش بگذارید اما بدانید آنچه که انتخاب می کنید نشانه هایی در مورد شخصیت شما به میهمانان می دهد. پس سعی کنید با دقت و به خوبی انتخاب کنید، چیزهایی را به نمایش بگذارید که واقعا دوست دارید چون هر روز آنها را اجبارا خواهید دید.

وسایل خانه را طوری در کنار هم قرار دهید تا انرژی به آسانی در اتاق جریان پیدا کند، از انباشتگی و میزهای زیاد پرهیز کنید. اینجا محل اصلی تجمع و مرکز زندگی خانوادگی است، جایی که همه زندگی می کنند و برای دوستانتان هم باید کاملا راحت باشد. در این اتاق است که انرژی پیش شر که در بقیه نقاط خانه و در میان خانواده پراکنده شود، جمع می شود.